• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego znajdującego pod adresem www.abisto.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Abisto.pl [zwany dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwany dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Easy Office Jacek Holicz , NIP: 7542792573, REGON 160073207 , tel. +48 510682710, adres ul. Staromiejska 7/4 45-024 Opole , email: info@biuroto.my

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla ułatwienia,może być podawana również cena netto. Ceny w takim przypadku są opisane. 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski

8. Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą 
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność 
do czynności prawnych.

9. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie 
do Kupujących będących konsumentami.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, mail zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego - potwierdzenie złożenia zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep telefonicznie.

5. O braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po wystąpieniu takiej sytuacji.

6. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Drogą mailową lub telefoniczną.

7. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony kosztami które poniósł sprzedający do momentu wpłynięcia rezygnacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Na opłacenie zamówienia - w przypadku płatności z góry, czekamy 7 dni, po tym czasie nasz pracownik kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia lub anulowania zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Inpost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążony jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy oraz kosztami ponownego wysłania towaru w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów przez Sklep.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu na adres:Easy Office (abisto.pl), ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek), reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy muszą Państwo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (uwaga: nie wystarczy samo nieodebranie przesyłki lub odesłanie nam towaru). Należy to uczynić w terminie 14 dni od dostarczenia towaru (a jeśli towar przesyłaliśmy częściami, od dostarczenia ostatniej części). Wystarczy, jeśli w tym terminie wyślą Państwo oświadczenie pocztą elektroniczną (na adres: info@easyoffice24.pl ). Mogą Państwo skorzystać na przykład z następującego wzoru:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat (adres dostawy z zamówienia)

....................................................................................................................................

  • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  • Data zawarcia umowy/odbioru towaru:............................................................
  • Imię i nazwisko konsumenta......................................................................
  • Adres konsumenta:

.....................................................................................................................................

  • Podpis konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.....................................................................................................................................

  • Data: .........................................................

3. Klient zwraca towar do Sklepu (na adres: Easy Office, ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek) w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7. Zwrot towaru następuje do magazynu sprzedawcy pod adresem Easy Office ul. Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

8. Koszt dostarczenia zwracanego towaru pod adres wymieniony w pkt.7 pokrywa kupujący.

9. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

4. Twoje dane personalne, które nam podajesz na czacie online (smartsupp) mogą być zbierane i przechowywane przez firmy trzecie takie jak Smartsupp.com, s.r.o., VAT CZ03668681

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Ceny

1. Ceną sprzedaży jest cena brutto podana na karcie produktu.

2. Cena podana przy produkcie jest ceną jednostkową, za najmniejszą możliwą jednostkę sprzedaży, sztukę chyba ,że w opisie produktu wskazano inaczej.§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.